ساختسامانه پدافندی اس ۳۰۰   برای مقابله با  جت های جنگی سریع و موشک های کروز دشمن در سال ۱۹۷۹ مستقر  شد و هدف از ساخت ان جایگزین سامانه های چون سام ۲و سام ۵ بود.کار بر روی اس ۳۰۰ در الماز روسیه شروع  شد .اس ۳۰۰ مدلهای بسیار  دارد . از جمله : S-300P-PM AND PMU و S-300P ، S-300V با نام ناتو سام -۱۲ انتی ۳۰۰ ، S-300MPU-1 ، S-300PMU2 ، S-300PV یا انتی ۲۵۰۰